Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Při hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se posuzuje daný odpad od jeho vzniku, resp. od používaných surovin, přes technologické procesy po skutečný vzniklý odpad a jeho vlastnosti.

Hodnotí se 15 různých nebezpečných vlastností s následujícím označením:

 • HP1 Výbušné
 • HP2 Oxidující
 • HP3 Hořlavé
 • HP4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči
 • HP5 Toxicita pro specifické cílové orgány, toxicita při vdechnutí
 • HP6 Akutní toxicita
 • HP7 Karcinogenní
 • HP8 Žíravé
 • HP9 Infekční
 • HP10 Toxické pro reprodukci
 • HP11 Mutagenní
 • HP12 Uvolňování akutně toxického plynu
 • HP13 Senzibilizující
 • HP14 Ekotoxický
 • HP15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

Pro celkové hodnocení jsou většinou zapotřebí dva hodnotitelé. Jeden se zabývá chemickými vlastnostmi odpadu, druhý posuzuje zdravotní hledisko odpadu (karcinogenita, mutagenita apod.).

Naše společnost je pověřena Ministerstvem životního prostředí k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů s označením HP1, HP2, HP3, HP12, HP14 a HP15.

Pokud hodnocením nebyla zjištěna žádná nebezpečná vlastnost odpadu, hodnotitel vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností a zařadí odpad do skupiny ostatní.

Pokud se během hodnocení zjistí alespoň jedna nebezpečná vlastnost odpadu, je odpad hodnocen jako nebezpečný a přeřazení do skupiny "ostatní" nelze provést.

Celé hodnocení nebezpečných vlastností je poměrně náročný a nákladný proces. Je proto na místě vždy důkladně zvážit ekonomickou stránku daného záměru.

Kdo jsou naši klienti?

 • Producenti odpadů

Co nabízíme?

 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů zejména za účelem klasifikace odpadů a zařazení do kategorie ostatní (pokud nejsou zjištěny nebezpečné vlastnosti)

Legislativa

 • Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v aktuálním znění
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies