Rozbory podzemních, skládkových vod, monitoring skládek

V historii podceňovaná, prý dobrá jenom na praní, nebo v nouzi na pití. Dnes je podzemní voda čím dál více ceněným zdrojem zejména pitné vody.

Podzemní voda je voda, která se nachází pod zemským povrchem, zejména v pórech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita hornin. Podzemní vodou je i voda ve studních, ve vrtech, či voda vyvěrající z pramenů.

Speciální kategorií je pak tzv. skládková voda – podzemní voda z okolí skládek odpadů. Zde je zásadní úlohou analýz kontrola míry znečištění podzemních vod skládkovou činností.

V rámci problematiky analýz podzemní vody má značný význam kvalifikované provedení odběru vzorků. A více než u jiných typů odběrů má zásadní význam nejen znalost a zkušenost pracovníků ale i technické vybavení. Disponujeme obojím – kvalifikovanými a zkušenými vzorkaři i širokou škálou manuálních, i automatických vzorkovačů a čerpadel.

Kdo jsou naši klienti?

  • Výrobci pitné vody z podzemních zdrojů
  • Provozovatelé skládek odpadů
  • Města, obce
  • Fyzické osoby – občané

Co nabízíme?

  • Akreditované odběry a analýzy podzemních vod ze studní a vrtů za účelem zjištění míry jejich znečištění (např. kontaminace ropnými látkami, pesticidy, těžkými kovy) nebo za účelem zjištění jejich vhodnosti jako zdroje pitné, užitkové nebo technologické vody.
  • Odběr vzorků statický (vzorky, odebrané z monitorovacích objektů bez jejich předchozího čištění od sloupce vody dlouhodobě stagnujícího ve zkoumaném objektu) nebo dynamický (vzorky, odebrané během, nebo bezprostředně po čerpání vzorkovaného objektu. V takovém případě je charakter vzorků dán čerpaným množstvím podzemní vody, polohou použitého vzorkovacího čerpadla během čištění objektu a odběru vzorku a propustností horninového prostředí.)
  • U skládkových vod sledujeme v požadovaných ukazatelích kvalitu vod podzemních z monitorovacích vrtů nad a pod skládkou, průsakových vod z jímek, případně povrchových vod z vodoteče.
  • Rozbory podzemní vody dle Metodického pokynu MŽP "Indikátory znečištění" pro účely zjištění kontaminace podzemní vody, popřípadě dle původního Metodického pokynu MŽP ČR 8/1996 - Kritéria znečištění zemin a podzemní vody.

Legislativa

  • Metodický pokyn MŽP "Indikátory znečištění" pro účely zjištění kontaminace podzemní vody, popřípadě dle původního Metodického pokynu MŽP ČR 8/1996 - Kritéria znečištění zemin a podzemní vody
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies